Меню KDT
Меню сайта

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

 

2020-2021 Оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары

 

• Білім берудің мақсаты: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын

«ТӘРБИЕЛЕУДІҢ КОНЦЕПТУАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» құжатын жүзеге асыру «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының негізінде қоғамдағы табысты әлеуметтену үшін жеке тұлғаны тәрбиелеу.
Білім берудің тұжырымдамалық негіздерін іске асырудың шарттары сапалы және тиімді болып табылады.

Оқу іс-әрекетінің негізгі міндеттері:

• студенттердің өзара қарым-қатынасын, толеранттылықты, өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын қалыптастыру және олардың шығармашылық қабілеттерін әртараптандыру;

• Балалардың физикалық, интеллектуалдық, адамгершілік және рухани дамуына жағдай жасау;

• Оқушылардың әлеуметтік белсенділігін, олардың тәуелсіздігі мен балалар ұжымы мен қоғам өмірін ұйымдастырудағы жауапкершілігін арттыру;

• Ұлттық мәдениетті, әдет-ғұрыпты және дәстүрді таныстыру арқылы мектеп оқушыларының жалпы мәдениетін дамыту.


Тәжірибелік тапсырмалар:

• Адамгершілікке тәрбиелеу мен тәрбиелеудегі тәрбие жұмысының формалары мен әдістерін жетілдіру;

• өзін-өзі басқару органдарының қызметін жетілдіру;

• жаңа білім беру технологияларын зерттеу және енгізу;

• Бақылау жүйесі арқылы тәрбие жұмысының тиімділік деңгейін арттыру;

• Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру арқылы білім беру формалары мен әдістерін жетілдіру.

 

Әдістемелік негіздері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

9) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері.

10) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 525 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында өлкетануды дамытудың тұжырымдамалық негіздері.

11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 маусымдағы № 248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға арналған «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы.

 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады.

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (10.07.2012 ж. Өзгертулер мен толықтырулармен)

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нұсқаулық және әдістемелік хаты Мектепке дейінгі және орта білім беру департаменті атындағы Ұлттық білім академиясы Алтынсарина, Астана 2020

 

 

 

VI.I. План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

 • Цель воспитания: выполнение документа «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ»,
 • Программы «Рухани Жаңғру»

Воспитание личности для успешной социализации в обществе на общенациональной идее «Мәнгілік Ел»

 

Условия реализации Концептуальных основ воспитания, – качество и результативность.

 

Основные задачи воспитательной деятельности:

 • Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;
 • Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развитие детей;
 • Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума;
 • Развитие общей культуры школьников через приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям.

 

Практические задачи:

 • Совершенствование форм и методов воспитательной работы по нравственному образованию и воспитанию;
 • Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления;

 

 • Изучение и внедрение новых воспитательных технологий;
 • Повышения уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля;
 • Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства воспитателей.

 

Методическая основа:

1) Государственная программа развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №988;
9) Концептуальные основы воспитания в условиях реализации программы
«Рухани жаңғыру», утвержденные приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 15 апреля 2019 года № 145.
36
10) Концептуальные основы развития краеведения в Республике
Казахстан, утвержденные приказом Министра образования и науки РК от 1
октября 2018 года, № 525

11) Проект «Құндылықтарға негізделген білім беру» на 2020-2025 годы,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 12.06.2020, № 248.

- Закон РК «Об образовании» изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Инструктивно-методическое письмо МОН РК Департамент дошкольного и среднего образования
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, Астана 20
20
 

 

1)воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание;

Цели: формирование патриота и гражданина, способного жить в новом демократическом обществе; политической, правовой и антикоррупционной культуры личности; правосознания детей и молодежи, их готовности противостоять проявлениям жестокости и насилию в детской и молодежной среде.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

 1.  

День Знаний «Мы выбираем здоровья»

 

01 сентября

Заместитель директора по ВР Шаяхметова Д.С.

 1.  

Исполнение Государственного гимна РК

Конкурс на лучшее исполнение

«Знаю ли я Государственные Символы РК?» конкурсы, анкеты, беседы

 

в течение года

Тулбаев У.С.

Воспитатели, учителя нач.кл

 1.  

Неделя языков народов РК

(план прилагается)

 

14-18 сентября,

 

 

Учителя-языковеды

Воспитатели

библиотекарь

4

4

Мероприятия в рамках знаменательных и юбилейных дат выдающихся личностей РК

В течение года

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

5

«Конституции РК- 25» (план прилагается)

сентябрь

Зам. по ВР

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.

7

Цикл мероприятий по пропаганде и применению государственных Символов Республики Казахстан (по плану)

В течение учебного года

 

Учителя истории, воспитатели

 

8

Цикл мероприятий «Победе-75»(план прилагается)

 

Зам.по ВР

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.,

Тулбаев У.С.

9

«Большая страна- большая семья»

к 28-летию Независимости РК (план прилагается)

В течение года

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.

10

Проведение акции «Дорога в школу»

сентябрь

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.,

11

День Учителя

- выпуск тематической газеты

октябрь

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.,

воспитатели

12

 

Дни казахского языка

-организация тем. линеек, формирование у уч-ся уважения к государственному языку

Каждый четверг в течение учебного года

Руководитель МО казахского языка Валеева Б.А.

13

 

Проектная работа «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная геог. Казах.»).

15 ноября

Шаяхметова Д.С.

воспитатели

 

14

Кружковая работа

«Жас Улан»

«Мемлекеттік тіл –менің тілім»

По графику

 

Могунова Л.В. стар.вож.

Учителя-предметники

 

 

15

 

16

 

17

День Первого Президента РК

(план прилагается)

 

Изучение и обсуждение Послания Президента (План прилагается)

 

 

Неделя военно-патриотического воспитания, посвященная Дню Независимости РК (по плану)

 

 

 

 

2 сентября

 

 

 

01-10 декабря

Зам.по ВР Шаяхметова Д.С Могунова Л.В.,

 

Шаяхметова Д.С.

Шопанова А.Г.

Ширяева Т.В.

 

Зам. по ВР Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.,

Тулбаев У.С.

18

«Права потребителя и их защита» классный час

6.12

Шаяхметова Д.С.

Шопанова А.Г

19

Навстречу 28–летию Независимости РК (план прилагается)

В течение года

Могунова Л.В.,

Учителя-предметники

воспитатели

20

Акцию «Я -гражданин своей страны»

 

сентябрь

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.

21

Уроки мужества

В течение года

Тулбаев У.С

22

Мероприятия по антикоррупционной культуре (План прилагается)

В течение года

Шаяхметова Д.С.

Ширяева Т.В.

23

Путь Независимого Казахстана

События от Первого лица.

Казахстан – наш общий дом.

В течение года

Билиотекарь

Акжигитова Г.Н.

24

«31-летие со дня вывода сов.войск из Афганистана» (план прилагается)

февраль

Тулбаев У.С

25

Конкурс информационных мини-проектов «Истинные лидеры человечества»

 

апрель

Зам.по

ВР Шаяхметова Д.С.

Шопанова А.Г

26

Мероприятия, посвященные Дню единства народов Казахстана (план прилагается) День Батыра

30 – 6 мая

Зам. по ВР

Шаяхметова Д.С., Могунова Л.В.,

Тулбаев У.С

27

Мероприятия по реализации программы «Рухани жангыру» (план прилагается)

В течение года

Зам. по ВР

Могунова Л.В.,

Тулбаев У.С

28

Навстречу 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (по плану месячник) «Поклонимся великим тем годам….»

12 апреля – 9 Мая

Тулбаев У.С.

Погудина Е.В.

Могунова Л.В.,

29

Работа по формированию правовой и антикоррупционной культуры

май

Зам.директора по ВР, Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.,

Ширяева Т.В.

30

«Последний звонок»

 

 

25.05

Зам по ВР

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.,

31

Профилактические мероприятия по правонарушениям (План прилагается)

Октябрь

Январь

март

Зам.директора по ВР

Соц педагог

Рудик Е.М.

32

Декада «Подросток» план прилагается

2-11 ноября

Зам.директора по ВР

Рудик Е.М.

33

1) Беседы, воспитательские часы: Правила школьного общежития, Режим дня школьника. Мои права и обязанности в школе.

«Детство без жестокости и насилия» (план прилагается)

В теч.года

 

 

 

ноябрь

Воспитатели, социальный педагог

 

Учителя истории

34

Профилактика религиозного экстремизма и терроризма (план прилагается)

В течение года

Тулбаев У.С

Шопанова А.Г

 

35

 

2) Составление социальных карт отрядов:

 • выявление и составление документации по социальноопасным семьям, малоимущим, малообеспеченным, неполным;
 • составление и дополнение информацией профилактических карт детейсирот, стоящих на учете в ПДН, ВШУ;

выявление учащихся, склонных к правонарушениям, прогулам по неуважительным причинам – список детей «группы риска»

 

 

 

 

Сентябрь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог

Рудик.Е.М.,

36

Воспитательная работа по ПДД, тематические мероприятия по правилам безопасности дорожного движения.

В теч.года

Воспитатели

37

Совместная работа с инспектором по делам несовершеннолетних (наличие плана)

В теч.года

Соц. педагог

Рудик Е.М.

 

II. Духовно – нравственное воспитание

Цель: формирование духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни казахстанского общества.

 

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

«Славим человека Труда» праздничный концерт

29 сентября

Могунова Л.В.,

Акжигитова Г.Н.

2

«Семья-основа общества» круглый стол, беседы, воспитательнй час

22 сентября

Могунова Л.В.,

Учителя физ-ры

3

«Духовность народа- согласие и мир» библиотечный урок

в течение года

Воспитатели

библиотекарь

4

Символы открытости, мира и согласия.

«Я знаю государственные символы…».

Конкурс на лучшего чтеца

сентябрь

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н

5

Месячник помощи пожилым и ветерану ВОВ; принять участие в акциях «Милосердие», оказать конкретную адресную помощь.

октябрь, декабрь, май

Могунова Л.В.,

Самоуправление

6

«Из чаши мудрости испей». По словам назидания Великого Абая. Нравственно-духовный час

(175 лет со дня рождения казахского писателя, поэта, просветителя)

«Литературный квест» по произведениям Абая Кунанбаева,

сентябрь

Валеева Б.А.

Абильева Б.А.

Шаукеров Ж.Н.

Саутбаева С.Д.

 

 

Акжигитова Г.Н

7

«Мой добрый учитель» (план прилагается)

 

5-9 октября

Могунова Л.В.,

Грабова Н.Н.

8

Международный день толерантности

«Толерантность. Учимся понимать и уважать других»

ноябрь

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

 

 

 

9

 

 

Единые классные часы: - «День добра и уважения» ко Дню пожилых людей; - «День толерантности» ко Дню толерантности.

 

 

16 ноября

 

 

Могунова Л.В.,

воспитатели

10

«Язык народа – целый мир» игра -конкурс

сентябрь

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

11

«Семья – территория счастья»- круглый стол

сентябрь

Акжигитова Г.Н

 

12

Смотр строя и песни

май

Могунова Л.В.,

самоуправление

13

« Я люблю эту землю!» фотоконкурс к 27-летию Независимости РК

8 декабря

Могунова Л.В.,

 

14

Изучение, обсуждение ежегодного Послания Президента РК народу Казахстана(план прилагается)

Декабрь

Учителя истории,

воспитатели

 

15

«Дорогою добра» декада

(план прилагается)

февраль

Учителя самопознания

16

«А память сердце бережёт…» -- литературно-музыкальная композиция к 31-летию со дня вывода сов.войск из Афганистана

15 февраля

Могунова Л.В.,

Ибрагимова Ж.И..

Шопанова А.Г

17

Литературная гостиная «великие учителя человечества»

15-20 февраля

Учителя предметники

18

День памяти воинов-интернационалистов

«Афганистан – незаживающая рана»

февраль

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

19

8 марта

«Матери посвящается» (план прилагается)

1-8 марта

Могунова Л.В.,

Библиотекарь

20

«Наурыз-мейрамы Фестиваль. «Солнце. Радость. Красота» праздничное мероприятие

18 марта

воспитатели,

уч.каз.языка

Бейсенбаева Р.А.

21

Традиционные часы чтения «Мода на чтение»

В течение года

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

22

Фестиваль посвящённый Дню единства народа Казахстана

29 -30 апреля

Могунова Л.В.,

 

23

Праздник Последнего звонка

25 мая

Зам. по ВР Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.

Коркина О.В.

24

Тематический классный час: - Как научиться быть хорошим другом

- Скажи мне кто твой друг …

- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много (3 курс) «Нравственность-основа патриотизма» час общения

ноябрь

Рудик Е.М.

 

25

Акция «Одна страна - одна книга». Мухтара Омархановича Ауэзова «Путь Абая» (к 175-летию Абая Кунанбаева) и казахского писателя, известного публициста, общественного деятеля Ануара Алимжанова «Возвращение учителя» ( к 1150-летию Абу

 

Насыр аль-Фараби).

сентябрь

 

 

октябрь

декабрь

Библиотекарь

 • Г.Н.

26

«Юбилейные даты известных людей РК» презентации, творческие портреты, литературные гостиные

В течение года

библиотекарь

 

 

III. интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры.

 

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Неделя языков народов Казахстана (план прилагается)

 

Сентябрь

 

Учителя языковеды, библиотекари

Акжигитова Г.Н

2

Праздник книги (к Международному дню школьных библиотек) «В дружбе с книгой»

22-28 октября

Акжигитова Г.Н

 

3

Дни политинформации

в течение года

Акжигитова Г.Н

4

«Литературно-драматический» кружок

Октябрь – май

библиотекарь

5

«Книги, которые мы любим» праздник книги

ноябрь

библиотекарь

6

Интеллектуальный марафон «Моя страна – мой Президент»

1декабря

Акжигитова Г.Н

7

«Что такое толерантность» воспитательные часы

В течение года

Воспитатели

 

8

Агитбригада «Мы будущее Казахстана»

26-27.01.21

 

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

9

Интеллектуальные поединки «Умницы и умники»

ежемесячно

Библиотекари

10

«Праздник сказок». Конкурсная программа. Выпуск школьной газеты

 

18-23 января

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

11

Организация тематической недели «Интеллектуальный марафон»

По графику

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

12

Внедрение проект 100 книг «В ногу со временем» (Программа «ТУҒАН ЖЕР»

Ноябрь, декабрь

Акжигитова Г.Н

13

«День Земли» Экологический праздник

22.04

Голева Е.М

14

Предметные недели:

Сентябрь – неделя языков

Ноябрь – правовая неделя, истории

Декабрь – ЗОЖ

Январь – начальные классы,

русского языка, литературы

декада самопознания

Февраль – неделя творчества,

апрель– неделя физико-математическая

Апрель – неделя книги

Апрель – неделя естественных наук

Согласно планам МО

17-22

12-17

3-8

14-19

21-26

4-9

11-16

1-6

8-13

15-20

руководители МО

учителя-предметники

Валеева Б.А.

Шопанова А.Г

Жакупов К.А

Лёвина Н.В

Шанаурина Е.А

Дуденко Е.А.

Коркина О.В

Новичкова Г.И

Голева Е.М

15

«По страницам этических норм информационной грамотности» беседы

ежемесячно

Акжигитова Г.Н

16

Международный день детской книги

«По страницам любимых книг» устный журнал

2 апреля

 

Библиотекарь

 

 

20

 

«Брось мышку – возьми книжку!»,

«Прочитай. Подумай. Изучи»

«Книга в твоих руках»

«Мама, папа, я и книга»

«Подари книжку библиотеке»

«Книга в кадре»

«Везде и всюду читать я буду!»

«Мои любимые книги».

 

Литературные викторины.

Библиотечный урок.

 

Акжигитова Г.Н

 

 

IV Национальное воспитание

Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан

Содержание работы

Сроки

Ответственные

 1.  

Неделя языков народов РК (план прилагается)

 

14-21 сентября

Учителя-языковеды, библиотекари, воспитатели

 1.  

1 мая – день единства народа Казахстана

«Дружная семья народа Казахстана»

 • национальной культуры.

Апрель-май

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

 1.  

«Изучаем традиции народа Казахстана» Информационные часы

ежемесячно

Учителя-предметники, воспитатели,

 1.  

 

ноябрь

 

 1.  

1 мая – день единства народа Казахстана «Дружная семья народа Казахстана» Час национальной культуры

Апрель-май

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

 1.  

«Государственные Символы РК»

 

Жаксалыков И. Ж,

Куминова Л.Н.,

 1.  

Литературная гостиная «Литературные произведения Великого Абая»

 

декабрь

Могунова Л.В.

воспитатели

 1.  

« Из истории Ассамблеи» экскурс

1-я неделя декабря

Воспитатели, учителя казахского языка, библиотекарь

 1.  

«Поиграем!» разучивание игр народа Казахстана

2-я неделя декабря

Могунова Л.В.

воспитатели, учителя физкультуры

 1.  

Экскурсии в школьную Ассамблею

В течение года

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

 1.  

День Благодарности

март

Воспитатели

Жулдубаев А.Т.

 1.  

«Наурыз – праздник обновления» (план прилагается)

Март

Педагог-организатор

Могунова Л.В.

Валеева Б.А.

Абильева Б.А.

 1.  

Работа школьного театра «Представляем обычаи казахского народа»

По плану

Акжигитова Г.Н библиотекарь

 1.  

9 мая – День Победы

75- летию Победы посвящается…

«Эхо прошедшей войны»

«Минувших лет святая память»

«Среди героев – наши земляки!»

«Сатирой по врагу».

Конкурс чтецов 1-4 классы

Выставка-обзор

Информационно-познавательный час 9 класс

Час памяти 5-8 классы

Апрель-май

 

Зам. по ВР Шаяхметова Д.С.

Акжигитова Г.Н

Могунова Л.В.

воспитатели

 1.  

 

Открытые отрядные мероприятия по графику

 

 

воспитатели

 

 

V. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание.

 

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования поликультурной среды.

 

«Час этикета» беседы

ежемесячно

воспитатели

1.

ОСЕННИЕ МГНОВЕНИЯ

 

«Золотая осень» конкурсно-игровая программа (младшее звено)

 

«Осенняя ярмарка»

(старшее звено)

 

октябрь

 

Учителя начальных классов

Могунова Л.В.

Шиховцева Н.А.

Джусупова Ш.Т.

 

 

2

Выставки поделок «Своими руками»

В течение года

Могунова Л.В.

Кочешкова Ю.А.

Акпанов А.А.

3

Вечер биографических открытий «Бауржан – история и личность»

Выставка - календарь «Созвучие творческих судеб» (к юбилеям писателей Казахстана)

100 лет Жубан Молдагалиев. Час поэзии «Давайте впустим поэзию в сердце»

В течение года

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

4

 

5

 

 

6

 

 

Новогодний утренник (1-4)

 

Новогодний маскарад 5-7

 

Новогодняя дискотека 8-11

«Новогодние истории». Беседа о традициях встречи Нового года

Проект «Новый год»

Декабрь

 

 

 

 

 

декабрь

Могунова Л.В.

Учителя начальных классов

Турсунова А.С.,

 

 

Акжигитова Г.Н библиотекарь

7

Успешные лица –выпускники школы «Саналы азамат»

декабрь

Голева Е.М,

Жакупова Б.А.

8

Конкурс стихов о Казахстане

декабрь

Библиотекари

 

 

 

 

9

Организация досуга на каникулах (план прилагается)

декабрь

В соответствие с планом

10

Организация тематического кинозала

В теч.года

Могунова Л.В.

 

11

Конкурс между отрядами «Инсценируем сказку»

Январь

Акжигитова Г.Н воспитатели

12

Конкурсно-развлекательная программа «День наоборот».

1 апреля

Могунова Л.В.

 

 

13

 

 

Неделя детской книги

 

 

Апрель

 

Библиотекарь

 

14

Внутришкольные выставки детского творчества, конкурсы тематических газет, плакатов «Каждый ребенок талантлив»

В теч. года

Воспитатели, педагог-организатор

Учителя по

15

Выпуск праздничных тематических газет

В теч.года

Самоуправления

 

16

Творческая мастерская: подготовка чтецов к праздникам, конкурсы сочинений, конкурсы чтецов,

В теч.года

 

 

 

Воспитатели, учителя-языковеды,

17

Профоринтационная работа «Наука в профессиях»

В теч.года

Учителя- предметники

18

Цикл литературных вечеров «Мой любимый литературный герой»

 

В теч.года

Воспитатели

библиотекари

19

Фестиваль, посвящённый Дню единству народа Казахстана

25,26 апреля

воспитатели

20

Конкурсы рисунков, выпуск газеты

к традиционным мероприятиям

В теч. года

 

21

 

Декада по самопознанию

«От сердца к сердцу».

февраль

Шаяхметова Д.С.

Дуденко Е.А.

22

 

Линейка и капустник «Прощание со школой»

 

 

25.05

 

 

Зам по ВР

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.

Коркина О.В.

Воспитатели

23

«Вернисаж творческих работ» выставка

декабрь

Кочешкова Ю.А.

Акпанов А.А.

24

Посвящение в читатели

«Библиотека книжка, я — вместе верные друзья»

Сентябрь,

май

Библиотекарь

Акжигитова Г.Н.

 

 

VI Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Осенний турнир по футболу между отрядами мальчики и девочки

14 -18 сентября 2020 г.

Учителя физ-ры

«Жастар»

2

Осенний кросс между классами 5-11 класс

23 сентября 2020г.

Учителя физ-ры

3

Осенний турнир по волейболу между классами

13-16 октябрь

2020г

Учителя физ-ры

«Жастар»

4

Личное первенство по настольному теннису

Ноябрь 2020 г.

«Жастар»

5

Личное первенство по шахматам, шашкам, тогыз-кумалаку

Ноябрь 2020г.

Учителя физ-ры

 

6

Первенство школы по вольной борьбе

Ноябрь 2020г.

Зянкин А.А.

Денисов И.А.

Наурызбаева И.Х.

 

7

Веселые старты 2-4 классы

Декабрь 2020 г.

Учетеля начальных классов

 

 

8

 

 

Силовое многоборье «Батыр»

 

 

Декабрь 2020 г.

 

Денисов И.А.

Зянкин А.А.

Тулбаев У.С.

Наурызбаева И.Х.

9

Соревнования по шорт треку

Январь 2021 г.

Учителя физ-ры

10

Зимняя спартакиада между отрядами

Февраль 2021 г.

Учителя физ-ры

11

Соревнования по лыжным гонкам между отрядами

Март 2021 г.

Учителя физ-ры

12

День прыгуна

Апрель 2021 г.

Учителя физ-ры

13

Весенний турнир по футболу между отрядами

Май 2021 г.

Учителя физ-ры

14

Весенний кросс

Май 2021г.

Учителя физ-ры

15

Сдача президентских тестов

По плану графики

Учителя физ-ры

16

Проводить товарищеские встречи со школами города по различным видам спорта

В течений года

Учителя физкультуры

17

Неделя здоровья в четверть один раз

4 раза в год

Учителя физкультуры

18

Принять участие в районных, городских и областных соревнованиях.

По плану Р.О.О. Д.Ю.С.Ш.

Учителя физкультуры

19

Веселые старты

 

Учителя начальных классов

20

Акция «Здоровье-твоё богатство» (к международному дню здоровья)

апрель

Учителя физкультуры

Могунова Л.В.

 

 

VII. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание.

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и экологической культуры личности.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Мероприятия экологического воспитания учащихся (по планам воспитателей)

В теч.года

Воспитатели

2

Организация экологических акций,

(по отдельному плану)

В теч.года

Учителя ЕГЦ

3

«Очарование северной природы» презентация

ноябрь

Акжигитова Г.Н библиотекарь

4

Мастерская деда – мороза- конкурс новогодних сюрпризов, газет

 

01-21 декабря

Старшая вожатая воспитатели Могунова Л.В., учителя начальных классов

5

Оформление школьной площадки в зимний период (каток, горки). Строительство ледового городка

1-25 декабря

Зам. директора по ВР Шаяхметова Д.С.

Старший воспитатель Исин К.Н

6

«Руки дружбы –природе» акция

 

1-я неделя февраля

Акпанов А.А. воспитатели

7

«Живая планета» экологический калейдоскоп

В теч.года

Учителя ЕГЦ воспитатели

8

«Все работы хороши» профориентационный час

В теч года

Учителя-предметники

СПС

Тулбаев У.С.

9

«Желаете учиться?! Пожалуйста!»

 

 

«Пятый предмет по выбору».

«Я выбираю профессию».

В течение года

Акжигитова Г.Н

 

 

 

10

Ролевая игра «Предприниматель»,

март

Учитель математики Могунова Л.В.

11

 

Экологический вестник

 

Апрель

Учителя ЕГЦ, воспитатели

12

«День Земли» видеоматериал

22.04

Голева Е.М

13

«Птицы наши друзья»- неделя, посвящённая дню птиц

01-08 апреля

Могунова Л.В.учителя начальных классов

14

Неделя детской книги «Книжкины именины»

Парад именинников:

Добрый сказочник Якоб Гримм /235 лет/

Мир сказок Андерсена /215 лет/

Добро пожаловать, Наурыз!

Книжкин дом

март

 

 

апрель

Библиотекарь

15

Озеленение классных и жилых комнат

В теч. года

Учителя, воспитатели

16

 

Работа на пришкольном участке, опытном участке

Сезонно

Воспитатели

18

Выращивание рассады цветов, овощей

март, апрель

Голева Е.М.

19

Трудовой десант «Чистый двор»

В теч.года

Ст. воспитатель, совет самоуправления, педагог – организатор

20

Экологическая викторина

Путешествие в природу

Библиотекарь

21

Проведение экологических акций

В течение месяца

Зам.по ВР Шаяхметова Д.С.

 

Генеральные уборки спальных комнат

В течение года

воспитатель Исин К.Н.

Турсунова А.С.

22

Привитие навыков самообслуживания, организация дежурства по школе, столовой, жилому корпусу.

В течение года

Старший воспитатель

Исин К.Н

Воспитатели

23

Работа на пришкольном участке, посадка саженцев. Трудовой десант «Чистый двор» работа на опытном участке

В течение года

Ст. воспитатель

Зам.директора по АХР

Педагоги-биолог Голева Е.М., Новичкова Л.Н

23

Воспитательные мероприятия в рамках профориентационной работы:

- Тематические занятия, беседы «О труде взрослых и их профессиях», Открытые классные часы «Моя профессия»,«Чем пахнут ремесла»;

- размещение информации по профориентационной работе в школьной газете «Куда пойти учиться?»

-Создание школьного банка информации по трудоустройству выпускников

В течение года

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь

Социальный педагог Рудик Е.М.

психолог

Дуденко Е.А.

Педагог – организатор

 

 

Рудик Е.М.

24

Анкетирование уч-ся старших классов –цельного выявления их профессиональных наклонностей

Декабрь-апрель

Рудик Е.М.

Дуденко Е.А.

 

 

 

 1. Семейное воспитание

Цель: формирование способности выполнять социальные роли в семье, стремление жить в семье, приносить пользу своим близким.

 

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Мероприятия по планам воспитателей (согласно циклограмме)

В течение года

Воспитатели

2

День семьи в РК «Родительский дом…»праздничный концерт

13 сентября

воспитатели

Могунова Л.В.

3

«Воспитатели и Я– спортивная семья»

В течение года

Учителя физ-ры

4

 

 

 

Неделя, посвященная Дню семьи «Мерейлі отбасы» (план прилагается)

- конкурс плакатов

- общешкольный праздник

7-15 мая

Зам по ВР Шаяхметова Д.С.

воспитатели

Могунова Л.В.

Тюлимбаева Х.М.

5

Организация тематической недели

«Жизнь прекрасна. Я голосую за жизнь»

 

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

6

«О культуре поведения юношей и девушек» информационный час

В течение года

Врач Белоусько К.Ю.

7

Час общения «Семья – важный символ жизни»

14-18.09

Шаяхметова Д.С.

Могунова Л.В.

Самомбетова Ж.К.

8

Викторина «Дела семейные»

15.09

Старшая вожатая Могунова Л.В.

9

«Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и родителям»

декабрь

Зам по ВР Шаяхметова Д.С.

Инспектор ИДН

Соц. педагог

Психолог

 

VI.Ученическое самоуправление

Цель:

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Выборы в отрядные и школьные органы ученического самоуправления,.

Организация дежурства по школе, в жилом корпусе

Сентябрь

Педагоги организаторы, старшая вожатая

2

Заседания ученического Совета,

Организация и проведение линеек

 

В течение года

Вожатая

Могунова Л.В.

3

Выпуск общешкольной газеты (стенгазеты) «Школьные вести»,

Оформление стендов по самоуправлению

Выпуск поздравительных газет, организация и проведение конкурсов рисунков, поделок.

В течение учебного года

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

4

Разработка критериев и ведение рейдов среди отрядов

Организация и проведение рейдов по проверке дневников, учебников, санитарного состояния

Не реже 1 раз в месяц

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

5

Организация и проведение школьных акций «Молодежь за ……»

( антинаркотические акции, школьные спортивные соревнования и т.п.)

Не реже 1 раз в месяц

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

 

6

Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию Закона « О мерах профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

В течение учебного года

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

7

Организация и проведение мероприятий в области творческого и интеллектуального развития школьников (конкурсы, смотры, выставки, соревнования, олимпиады, конференции и т.п.), развитие движения КВН, тематических мероприятий, интеллектуальных игр

В течение учебного года

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

 

8

Организация и проведение внутришкольных конкурсов «Лучший отряд года», «Ученик года», ведение рейтинга между отрядами т.п.

В течение учебного года

Старшая вожатая Могунова Л.В.

самоуправление

9

Участие в движении «Тимуровцы». «ТУҒАН ЖЕР»

 

В течение учебного года

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

10

Итоговый отчет о работе самоуправления

май

Старшая вожатая

Могунова Л.В.

самоуправление

 

ХII. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в организациях образования РК

 

Содержание работы

Сроки

Ответственные

 1.  

Организация работы Совета профилактики правонарушений

В теч.года

Зам.директора по ВР Соц. педагог

 1.  

Уточнение списков детей «группы риска» и детей, состоящих на внутришкольном учете, проведение с ними индивидуальной, профилактической работы.

в теч.года

Зам.директора по ВР,

соц. педагог Рудик Е.М.

воспитатели

 1.  

Контроль за посещаемостью уч-ся занятий, учет посещаемости в журнале.,

В теч.года

Дежурный

воспитатели

 

4

 

 

Заслушивание отчета о посещаемости, поведении уч-ся, профилактике правонарушений среди учащихся на заседаниях при директоре, педсоветах.

В теч.года

Социальный педагог Рудик Е.М.

 

5

«Мои права» конкурс рисунков

19.11

педагог-организатор Могунова Л.В.

6

Проведение профилактических мероприятий по правонарушениям и детской преступности

В теч.года

Воспитатели,

психолог, участковый инспектор

7

Вовлечение детей в кружки по интересам и спортивных секций.

Сентябрь,

в теч.года

Зам дир-ра по ВР

Шаяхметова Д.С.

воспитатели

8

Работа наркологического поста

В теч. года

Соц. педагог Рудик Е.М.

9

Проведение рейдов по школе с целью выявления учащихся, опаздывающих на уроки, уходящих самовольно из школы

В теч.года

Зам по ВР, соц. Педагог, ст.воспитатель

Исин К.Н.,Турсунова А.С.

10

Составление планов социально-педагогической работы по направлениям:

Работа с документацией до 15 сентября 2020 г

 

Соц.педагог.

11

Работа с учащимися, не явившимися в школу,

 

 

прибытие и выбытие учащихся Совместная работа с РОО, ИДН

 

 

Соц.педагог

12

Социальный статус семей (малообеспеченные, полные, неполные, многодетные, семьи, где родители злоупотребляют алкогольными напитками и ведут аморальный образ жизни), чьи дети обучаются в школе Запросы по РОО и ГОО

 

Соц.педагог

Сентябрь, октябрь

 

 

13

Корректировка списка учащихся (на учете в ВШК, асоциальные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды). Работа с документацией

Сентябрь, декабрь, май

Соц.педагог

Воспитатели

Психолог

 

 

14

Консультирование классных руководителей, воспитателей учащихся, находящихся на ВШК учете, по вопросам профилактической работы; Консультации

В течение года

Соц.педагог

 

 

15

Обследования жизненных условий проживания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Составление актов (в отдел опеки и попечительства)

2 раза в год сентябрь, март

Соц.педагог, специалисты

отдела опеки и

попечительства

16

Вовлечение учащихся, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей состоящих на ВШК учете в спортивные секции и кружки по интересам. Консультации, наблюдения

Сентябрь, январь

Соц.педагог

 

 

17

Индивидуальная работа по профилактике девиантного, деликвентного поведения учащихся, состоящих на ВШК. Индивидуальные беседы, консультации Посещение уроков, самоподготовки

В течение года (по мере необходимости, по запросам кл. руководителей)

Соц.педагог

18

Заседания Совета профилактики правонарушений Заседание

 

Администрация, СПС, ИДН, медицинская служба 3 неделя каждого месяца

(по мере необходимости)

19

Совместная работа с воспитателями и командирами отрядов по профилактике правонарушений, употребления вредных веществ, привитию навыков ЗОЖ, нарушения прав среди воспитанников интерната Индивидуальные беседы, консультации

 

Соц.педагог В течение года (по мере необходимости, по запросам воспитателей)

20

Профилактика аутодеструктивного поведения среди воспитанников интерната, тестирование,

классные часы, круглый стол,

конфиренции, беседы, конкурсы

 

Соц.педагог

Воспитатели

Психолог Согласно плану

21

Работа наркологического поста Тестирование,

классные часы, круглый стол,

конференции, беседы, конкурсы

 

Соц.педагог

Психолог

Члены наркопоста

22

Работа по профилактике ВИЧ/СПИДа Тестирование,

классные часы, круглый стол,

конференции, беседы, конкурсы

 

Соц.педагог

Воспитатели

Медслужба

23

Работа по профилактике подросткового алкоголизма Тестирование, классные часы,

круглый стол, конференции, беседы, конкурсы

 

Соц.педагог

Воспитатели

Медслужба

 

25

 

Работа по профилактике ранней беременности и ЗППП, тестирование, классные часы,

круглый стол, конференции, беседы, конкурсы

 

 

Соц.педагог

Медслужба

Согласно плану

26

Работа по пропаганде здорового образа жизни

Тестирование, классные часы,

круглый стол, конференции, беседы, конкурсы

 

Соц.педагог

Воспитатели

Медслужба

Согласно плану

27

Подготовка к педагогическому консилиуму: «Социальная адаптация учащихся 5-х классов в

среднем звене». Тестирование,

Посещение уроков, консультирование, наблюдение

В течение 1 четверти

 

Соц.педагог

Воспитатели

Психолог

28

Подготовка к педагогическому консилиуму: «Социальная адаптация учащихся 4-х классов» Тестирование,

Посещение уроков, консультирование, наблюдение

В течение 4 четверти

Соц.педагог

Воспитатели

Психолог

29

Формирование теоретических представлений и понятий с миром профессий. (7-9 класс)

Консультирование

В течение 4 четверти

Соц.педагог

Воспитатели

Психолог

30

Правовое просвещение учащихся, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей группы «риска». «Мои права», «Я и закон», «Права ребенка» т. д, Диспуты, беседы,

Правовая неделя

Ноябрь, апрель

 

Соц.педагог

Воспитатель

Учитель истории

31

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». Беседы, встречи с УИП ГЮП ОАП ОВД Мамлютского района

1 раз в четверть

Соц.педагог

32

Совместная работа с районными специалистами по опеке попечительству Запросы по РОО и ГОО

По мере необходимости

Соц.педагог

 

33

Месячник по профилактике ВИЧ/СПИДа Согласно плану

 

с 2 ноября по 30 ноября 2020 года

Соц.педагог

Воспитатели

Медслужба

34

Неделя по профилактике подросткового алкоголизма и табакокурения Тестирование,

классные часы, круглый стол,

конференции, беседы, конкурсы, выступление агитбригад

Согласно плану с 18 января по 22 января 2021 года

 

Соц.педагог

Воспитатели

Медслужба

35

Анализ работы социальной службы

до 10 июня

2021 года

Соц.педагог

 

36

Индивидуальные беседы с учащимися младшего звена 1 – 4 классы в течение года

 

Психолог

         

 

 

 

1

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков

1 – 11 классы

в течение

года

2

Подготовка и участие в работе ПМПК:

- работа в составе школьного ПМПК;

- составление списков учащихся, направляемых на ПМПК, документов;

1 – 11 классы

в течение

года

3

Психологическая подготовка учащихся к ЕНТ и гос.экзаменам

9,11 классы

в течение

года

4

Профилактика ЗОЖ

1 – 11 классы

в течение

года

5

Индивидуальные беседы с учащимися младшего звена

1 – 4 классы

в течение

года

6

Индивидуальные беседы с учащимися среднего звена («Мои интересы»; «Мой круг общения» и т.д.)

5 – 8 классы

в течение

года

7

Индивидуальные беседы с учащимися старшего звена («Моя будущая профессия»; «Характер и профессия» и т.д.)

9 - 11 классы

в течение

года

8

Классные часы по профилактике употребления вредных веществ

6 – 9 классы

в течение

года

9

Профилактика эмоционального выгорания

пед. коллектив

в течение

года

10

Родительский лекторий: «Ребенок идет в первый класс. Что необходимо знать родителям?»

родители учащихся 1 класса

сентябрь

11

Родительский лекторий: «Адаптация пятиклассников к школьной среде»

родители учащихся 5 классов

сентябрь –

ноябрь

12

Родительское собрание «Готовимся к ЕНТ»

родители учащихся 11 класса

сентябрь –

май

13

Родительское собрание «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения детей»

родители учащихся

9 - 11 классов

январь –

май

14

Неделя профориентации «Твоя будущая профессия»

9 - 11 классы,

пед. коллектив

ноябрь

15

Неделя «Правовые знания» (Конвенция о правах ребенка)

1 – 11 классы

ноябрь

16

Профилактика жестокости и насилия по отношению к детям (декада)

1 - 11 классы,

пед. коллектив

ноябрь

17

Родительский лекторий: «Особенности взаимоотношений подростков с родителями»

родители учащихся

6 – 8 классов

декабрь

 

III Коррекционно – развивающая работа

 

1

Коррекционно – развивающая работа по запросу администрации, педагогов, родителей

1 – 11 классы

в течение

года

2

Коррекционные занятия в сенсорной комнате с детьми, нуждающимися в снятии тревожности, эмоционального напряжения, агрессивности

1 – 11 классы

в течение

года

3

Коррекционные занятия со слабоуспевающими учащимися

слабоуспевающие учащиеся

в течение

года

4

Коррекционные занятия с детьми, состоящими на учете в ИДН, ВКШ, «группе риска»

учащиеся, состоящие на учете в ИДН, ВКШ, «группе риска»

в течение

года

5

Работа с одаренными учащимися

одаренные учащиеся

в течение

года

6

Психологическая подготовка учащихся к ЕНТ и гос. экзаменам

выпускные классы

в течение

года

7

Коррекционные занятия с вновь прибывшими учащимися с целью социально – психологической адаптации

вновь прибывшие учащиеся

первое

полугодие

8

Коррекционно – развивающая работа с учащимися 1, 5 классов с целью социально – психологической адаптации

1, 5 классы

первое

полугодие

9

Коррекционная работа с акцентуированными подростками

5 – 11 классы

октябрь

10

Коррекционные занятия по развитию познавательных интересов

1 – 4 классы

ноябрь

11

Коррекционно – развивающая работа с учащимися 1 классов

1 класс

ноябрь

12

Коррекция уровня тревожности

6 - 11 классы

декабрь

13

Коррекция мотивов межличностных отношений в классных коллективах

6 - 8 классы

январь

14

Коррекционная работа по снижению уровня агрессивности

1 – 4 классы

5 – 11 классы

январь

февраль

15

Коррекция самооценки

9 – 10 классы

февраль

16

Коррекционно – развивающая работа с выпускными классами

выпускные классы

март

17

Коррекционно – развивающая работа с учащимися 4 классов в период преемственности между начальным и средним звеном

4 классы

март –

апрель

IV Консультативная работа

 

1

Индивидуальные консультации для учащихся, оказавшихся в новых социальных условиях

вновь прибывшие учащиеся

в течение

года

2

Индивидуальные консультации с детьми, состоящими на учете в ИДН, ВКШ, «группе риска»

учащиеся, состоящие на учете в ИДН, ВКШ, «группе риска»

в течение

года

3

Индивидуальные консультации с учащимися по результатам диагностической работы

1 - 11 классы

в течение

года

4

Индивидуальные консультации с педагогами и родителями по запросу (экстренная консультация)

педагоги, родители

в течение

года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Выполнение закона о всеобуче

 

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Составление списков детей – сирот. Обеспечение их в первую очередь всем необходимым (питание, одежда, обувь, письменными принадлежностями)

Работа со спонсорами по оказанию помощи детям-сиротам

В теч.года

Зам.директора по ВР Соц. педагог

Рудик Е.М.

 

2

Комплектование кружков по интересам

сентябрь

Зам.дректора по ВР Шаяхметова Д.С.

 

4

 

Мониторинг воспитанности учащихся, мониторинг успеваемости учащихся.

 

Декабрь, май

 

Зам по ВР Шаяхметова Д.С.

Воспитатели

ст.вожатая Могунова Л.В.

5

Организация работы по самоподготовке уч-ся

-наличие документации по организации самоподготовки

-проведение индивидуальной работы, оказание дифференцированной помощи в соответствии с учебными возможностями уч-ся

- вести контроль за организацией, дозировкой и качеством выполнения домашнего задания на самоподготовке,

- контроль за соблюдением режима

В течение года

Зам.директора по ВР Шаяхметова Д.С., воспитатели

6

Контроль за содержанием и формами проведения воспитательных часов, внеклассных мероприятий

В теч.года

Зам по ВР Шаяхметова Д.С.

 

 

ХIV.Система работы с педагогическими кадрами.

 

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Проведение заседаний МО воспитателей (по плану)

4 раза в год

Рук. МО

2

Организация самообразования воспитателей

В теч.года

Членами МО

3

МО воспитателей « Итоги работы МО воспитателей

май

Зам.директора по ВР, рук.МО, воспитатели

4

Слушание отчетов о самообразовании педагогов-воспитателей высшей категории

По плану МО

Руководители МО

5

Составление списков воспитателей, нуждающихся в курсовой переподготовке

По плану ИПК и ППК

Рук. МО

 

6

Принятие участия в работах областных конференций, секционной работе, конкурсах.

По плану УО

Члены МО

7

Взаимопосещение внеклассных мероприятий, самоподготовок

В теч.года

Члены МО

8

Осуществление взаимоизучения работы воспитателей с целью повышения профессиональной компетенции

В теч.года

Члены МО

9

Оказание методической помощи воспитателями, работа с молодыми кадрами

В теч.года

Рук. МО

Саутбаева С.Д.

10

Изучение новых условий и требований к аттестации воспитателей. Анкетирование воспитателей.

В теч.года

Зам. по ВР Шаяхметова Д.С.

Члены МО

11

Проведение консультаций воспитателей по воспитательным планам, личным планам повышения квалификации

В теч.года

Зам. по ВР Шаяхметова Д.С.

Члены МО

12

Посещение занятий по самоподготовке, внеклассных мероприятий аттестующихся воспитателей, изучение их метода работы

В теч.года

Члены МО

13

Анализ воспитательной деятельности за год, постановка целей и задач на новый учебный год, планирование

май

Заместитель директора по ВР, администрация школы

 

Зам. директора по ВР Шаяхметова Д.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КММ «Мамлют санаторлық мектеп-интернаты»

 

 

БЕКТЕМІН:

Мектеп директорының м.а

_______ Қасмақасова А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- 2021 оқу жылына

арналған тәрбие жоспары

ПЛАН

воспитательной работы

на 2020-2021 учебный год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора

по воспитательной работе:

Шаяхметова Д.С.

 

 

Введение

Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности на основе общечеловеческих и национальных ценностей, способного сформировать достойную жизнь 21 века. Усиление воспитательного компонента всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное формирование личности как гражданина и патриота Казахстана в рамках программы «Рухани жаңғыру». Воспитание и обучение согласно Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы осуществляется на единых идеологических и ценностных подходах с целью обеспечения интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного и физического развития обучающихся. Воспитательная работа должна проводиться комплексно с широким участием всех заинтересованных сторон: семьи, организаций образования, общества.

2. Основные нормативно-правовые документами при организации воспитательной работы:

1) Конвенция ООН о правах ребенка;

2) Конституция Республики Казахстан;

3) Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года;

4) Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года;

5) Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» от 4 декабря 2009 года № 214-IV;

6) Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 2 июля 2018 года №169-VI;

7) Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года;

8) Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №988;

9) Концептуальные основы воспитания в условиях реализации программы «Рухани жаңғыру», утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2019 года № 145.

10) Концептуальные основы развития краеведения в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра образования и науки РК от 1 октября 2018 года, № 525

11) Проект «Құндылықтарға негізделген білім беру» на 2020-2025 годы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 12.06.2020, № 248.

Пояснительная записка

Воспитательная работа на 2020-2021 учебный год в КГУ «Мамлютской санаторной школе-интернат» планируется согласно Концептуальным основам воспитания, утверждённые приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от «15» апреля 2019 года № 145 согласно Концептуальным основам воспитания образования в условиях реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 2019-2024 годы.

 1. Цель, задачи и механизмы концептуальных основ образования в реализации программы «Рухани жаңғыру»

Цель: Воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях Республики Казахстан в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Задачи:

 1. В рамках программы «Рухани жаңғыру» социальная значимость обновления содержания воспитания детей и подростков заключается в: обновлении конкурентоспособности, прагматизме, сохранении национальной идентичности, праздновании образования, нереволюционном, эволюционном развитии Казахстана;
 2. Основные показатели программы «Рухани жаңғыру» включают развитие глобальных тенденций в сфере образования и воспитания (глобализация, интернационализация, интеграция, гуманизация, инновационные достижения в педагогической науке в сфере образования, основные положения современных зарубежных и отечественных образовательных концепций, обновленное содержание среднего образования в Республике Казахстан, методические основы и принципы обучения, с учетом лучших практик Назарбаев Интеллектуальных школ, Университета Назарбаев определить цель и задачи обновленного содержания образования.

Раскрытие условий для эффективной реализации концептуальных основ образования в образовательных учреждениях; обеспечение совместной деятельности обучающихся и их семей, школ, государства, детского гражданского общества и общественных организаций во всем процессе обучения на основе современных, общечеловеческих, национальных и этнокультурных ценностей;

Усиление интеграции детских и молодежных социальных инициатив, основанных на современных реалиях, а также компоненте действий, на основе истинных социально значимых результатов в содержании образования детей и молодежи.

Форма: единый педагогический процесс всех уровней образования страны.

Ключевые механизмы реализации: Концептуальной основой образования является основа образовательного процесса, социального партнерства, правового, организационно-административного, информационного обеспечения.

Концептуальные основы воспитания (далее - Концептуальные основы) разработаны в рамках реализации государственной политики в сфере образования с учетом современных социокультурных трансформаций в казахстанском обществе.
Основные условия модернизации целей и задач образования содержится в статье президентской программы «Рухани жаңғыру»: конкуренция, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культивирование знаний, эволюционное, нереволюционное развитие, прозрачность сознания, рассмотрение стратегических показателей общественного сознания как достойного человека в XXI веке.

Принципы воспитания: Следующие принципы должны быть целенаправленно использованы при решении образовательных задач: принцип соответствия природе, принцип гуманизации, принцип преемственности, принцип культурной идентичности, этнический принцип, принцип деятельности, принцип действия, принцип уважения к человеку с высокой квалификацией, принцип успеха, принцип позитивности, принцип отвлечения и личностные особенности студентов, коллективное воспитание, принцип учета индивидуальных и индивидуальных особенностей учащихся, принцип коллективного и коллективного воспитания, принцип единства жизни и производственная практика обучения, принцип эстетизации жизни детей, принцип интеграции педагогического менеджмента с развитием у студентов инициативности и самостоятельности, принцип общечеловеческих ценностей, духовно-нравственные традиции воспитания, нормы национальной и мировой культуры.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1. Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание.

2. Духовно-нравственное воспитание.

3. Национальное воспитание.

4. Семейное воспитание.

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание.

6. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание.

7. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры.

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Основная цель воспитательной работы: Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности на основе общечеловеческих и национальных ценностей, способного сформировать достойную жизнь 21 века. Усиление воспитательного компонента всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное формирование личности как гражданина и патриота Казахстана в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Задачи:

* создание необходимых условий для качественного образования, направленного на формирование личности и развитие на основе общенациональных и общечеловеческих ценностей, научных и практических достижений;

 • развитие творческих, духовных и физических способностей личности, формирование основ укрепления нравственного, здорового образа жизни, Обогащение интеллекта через проблему принятия самостоятельных решений в развитии личности, критического мышления и функциональной грамотности (компьютерная, цифровая, математическая, естественная, грамотность);
 • содействовать формированию патриота и гражданина, способного жить в новом демократическом обществе; формировать политическую, правовую и антикоррупционную культуру личности; росту правосознания детей и молодежи, их готовности противостоять проявлениям жестокости и насилия в детской и молодежной среде.
 • способствовать формированию духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями жизни казахстанского общества.
 • способствовать ориентации личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному языку и культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан.
 • способствовать просвещению родителей, повышению их психолог педагогической компетентности в формировании личности ребенка, повышению их ответственности за воспитание детей.
 • формировать трудовые навыки, экономического мышление личности и осознанное отношение к профессиональному самоопределению, развивать экологическую культуру, а также способность воспринимать идеи коэволюции и руководствоваться ими в повседневной жизни.
 • формировать мотивационное пространство, обеспечивающее развитие интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, способствовать формированию её информационной культуры.
 • способствовать созданию в организациях образования поликультурной среды, формировать общекультурные навыки поведения, развивать готовность личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности.
 • создать пространство для эффективного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью.

 

 

Приоритетные направления:

Первое направление - Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание.

Цель: формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к родине, потребностью к усвоению и соблюдению законов государства и общества, противостоящего политической, правовой и антикоррупционной беззаконности, готового противостоять проявлениям жестокости и насилию в детской и молодежной среде.

Второе направление - Духовно-нравственное воспитание

Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ «Рухани жаңғыру» о возрождении духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни казахстанского общества.

Третье направление-Национальное воспитание

Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан.

Четвертое направление- Семейное воспитание

Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности за воспитание детей.

Пятое направление-Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и экологической культуры личности

Шестое направление- Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры.

Седьмое направление-Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования поликультурной среды.

Восьмое направление-Физическое воспитание, здоровый образ жизни

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны

здоровья и жизни детей;

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах

социально значимой деятельности;

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка

исследовательской и проектной деятельности;

• • Развитие различных форм ученического самоуправления;

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы

Планируемые результаты:

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях;

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;

*Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их

 

 

Послание Президента

Директор школы Касмакасова Альмира Айтмагамбетовна

Опрос

В чем, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе?

Голосовать

Статистика

 • За месяц177
 • За неделю48
 • Вчера1
 • Сегодня6
 • Онлайн:0